تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تماس

تماس با ما

همکار محترم هدف از تکمیل این پرسشنامه، سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف ( تناوب گزارش¬دهی رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار، یادگیری سازمانی، کار تیمی درون واحدها، بازبودن مجاری ارتباطی، ارتباطات و ارائه¬ی بازخورد در مورد خطاها، پاسخ غیر تنبیهی در قبال رویداد خطا، مسائل مربوط به کارکنان، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار، کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی، تبادل و انتقال اطلاعات) می¬باشد.
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام