تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

آقای مراد مومیوند

کارشناس ارشد پرستاری 

سوابق اجرایی:                                                                                                                                                         

کارشناس معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان نهاوند به مدت 3 سال 

سرپرستار بخش داخلی و جراحی مردان بیماریتان شهید قدوسی به مدت 2 سال 

سوپروایزر آموزشی بیمارستان شهید قدوسی به مدت 2 سال 

سوپروایزر بالینی بیمارستان شهید قدوسی به مدت 3 سال 

 

 

اسپریت پورتال نیافام

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام