تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

مدیریت بیمارستان شهید قدوسی

آقای ایرج امرایی 

کارشناس پرستاری                                                                                                                                                                         

سوابق اجرایی:

مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان آیت ا... علیمرادیان  83-94

مدیریت  بیمارستان آیت ا... علیمرادیان  93-94

مدیریت امور عمومی بیمارستان قلب و عروق فرشچیان به مدت 8 ماه

مدیریت بیمارستان شهید حیدری 95-96

مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان شهید قدوسی 96-99

ریاست هیئت مدیره نظام پرستاری شهرستان نهاوند

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام