تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تماس

تماس با ما

بیمارگرامی: این پرشسنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از نحوه برخورد و عملکرد واحدهای بیمارستان ارائه شده است خواهشمنداست به سوالات با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. لازم به ذکر است پاسخهای شما بدون نام ومحرمانه خواهد بود و تکمیل این فرم هیچگونه تاثیری در روند درمان بیمار شما نخواهد داشت. (پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاریم )
×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام