تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

ردیف

سیاستهای اصلی

ذینفعان

1.

اجرای سیاستهای بالادستی 

 

بیماران،همراهان ، کارکنان

ـ اجرای استاندارهای اعتباربخشی

ـ اجرای نسخه نویسی الکترونیکی

ـ اجرای طرح دارویار و اصالت دارویی

2.

جلب مشارکت و رضایتمندی ذینفعان (بیماران ،همراهان ،کارکنان ،بیمه های طرف قرارداد، شرکتها و ... )

 

 

بیماران،همراهان ، کارکنان

ـ اهتمام در جهت افزایش رضایت گیرندگان خدمت و ارزش نهادن به نظرات آنها

ـ پیگیری امور بیماران و بررسی انتقادات و پیشنهادات

ـ ارتقاء سطح سلامت جامعه و کارکنان در راستای فرهنگ سازی و ارائه خدمات

3.

ارائه خدمات ایمن و با کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار ، مدیریت خطا

 

 

بیماران،همراهان ، کارکنان

ـ ارتقاء کیفیت هتلینگ

ـ ترویج فرهنگ گزارش دهی خطاهای پزشکی در جهت ارائه خدمات ایمن

ـ تقویت بهره وری ،کارایی و اثربخشی خدمات بیمارستان

ـ ارائه خدمات به روز با تجهیزات نوین

4.

افزایش بهره وری و بهبود مدیریت منابع (انسانی، مالی و فیزیکی)

 

بیماران،همراهان ، کارکنان

ـ تأمین نیروهای انسانی و توانمندسازی و آموزش آن ها  

ـ افزایش درآمد و کاهش هزینه ها و جلب مشارکت سازمانهای مردم نهاد و خیرین 

پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام