تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

بسمه تعالی

روابط عمومی ها باید همه آنچه را که می توان گفت در اختیار مردم بگذارند . به نظر من روابط عمومی ها باید مشخص کنند انتظار مردم و دستگاهها از آنان چیست . باید با مردم صادقانه رفتار شود و با زبان فریب با آنها رفتار نشود یعنی باید صادقانه ، دور از اغراق و بدون قصد سرگرم کردن مردم ، با آنها ارتباط برقرار کرد .

« مقام معظم رهبری »

مسئول روابط عمومی:  آقای کیانی

 

 

شرح وظایف مسئول روابط عمومی بیمارستان

مقدمه:

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانة برقراری ارتباط مؤثر ، نزدیک و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش ها اعم از بخش های درونی یا بخش های بیرونی محسوب می شود. روابط عمومی درحقیقت، ابزار دوگانه ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می گردد. برقراری این ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفیق روابط عمومی است.  به همین دلیل توجه به چند نکته درخصوص فعالیت روابط عمومی حائز اهمیت است.

نخست آنکه در فعالیت های روابط عمومی همواره ارتباط « دوسویه» است. دوم آنکه در فرآیندهای ارتباطی روابط عمومی همواره اصل بر «تفاهم» است. در ارتباطات این حوزه نه تنها «تحمیل» جایی ندارد بلکه از «اقناع» نیز پرهیز می شود. چراکه در اقناع نوعی رویکرد سلطه جویانه مخفی را می توان جستجو کرد. فرآیندی که در بلند مدت باعث مقاومت مخاطب در برابر پیام می شود. نکته دیگر اتکاء به «تحقیق» به معنای واقعی کلمه است. اتکاء برتحقیق به معنای واقعیت بی پیرایة هر پدیده، این امکان را برای روابط عمومی بوجود می آورد که تصمیم سازی سازمان را در بهترین جهت هدایت کند. «تحقیق» و نیل به واقعیت بی پیرایه تنها از راه سنجش مستمر و منظم امکان پذیر است و تنها از این راه است که می توان با انتقال و ارایه اطلاعات دقیق و کارآمد به حوزة مدیریت سامانه، «اعتماد» او را جلب و در فرآیند تصمیم سازی او مشارکت نمود.

نکته بعدی «اخلاق» در روابط عمومی است. گرچه رویکرد سنتی به روابط عمومی رویکردی ابزاری و استفاده از این واحد معمولاً برای تبلیغ و پروپاگاند محسوب می شود. اما جایگاه علمی روابط عمومی نه تبلیغ بلکه تبیین جایگاه سامانه در جامعه و تبیین فرآیندهای درون سامانه برای مدیریت است. در این راه پایبندی به اخلاق حرفه ای نه فقط از جهت ارزش های متعالی که از دیدگاه فنی و حرفه ای نیز یک ضرورت است. بدون این پایبندی اطلاعات دقیق و درستی به مدیریت و سازمان منتقل نخواهد شد. در آن صورت سامانه پی به نقائص خود نخواهد برد و در پی رفع نواقص و ارتقاء کیفیت خود برنخواهد آمد. فلذا عمل «شرافتمندانه» ، احترام به مخاطبین اعم از موافق و مخالف، تأکید بر تفاهم و تعامل ،‌ایجاد هماهنگی بین سازمان و گروه های مرتبط ، توجه به منافع بلند مدت، تمیز واقعیات از شبهاتی که خود را همچون واقعیات جلوه می دهند، وفاداری به اهداف سازمان و تثبیت رفتار صادقانه با همکاران از جمله مبانی ضروری در فعالیت هر سیستم و من جمله روابط عمومی است.

در این راه روابط عمومی از دو نکته مهم نیز باید پرهیز کند:

نخست «اغراق» در انعکاس موفقیت هاست و دوم «تعدیل» وجوه منفی است. در نهایت با تکیه بر این رویکرد روابط عمومی را باید بخشی از فرآیند «مدیریت» دانست و نه ابزاری برای اعمال مدیریت. به عبارت دیگر روابط عمومی یک سامانة اجرایی در نظام مدیریت محسوب نمی شود بلکه یک سامانة مشورتی در فرآیند تصمیم سازی و سیاست گذاری است. روابط عمومی جزئی از سیستم تطبیقی سازمان با محیط خود است. روابط عمومی به سازمان و مدیریت آن کمک می کند تا با محیط خود به تعامل مناسب بپردازد. روابط عمومی یک منعکس کنندة محض نیست، بلکه یک عامل مشارکتی است در اصلاح آنچه که در نهایت به جامعه منعکس می شود.

شرح وظایف مسئول روابط عمومی بیمارستان شهید آیت الله قدوسی

*1-هماهنگی با واحدها جهت تهیه ،تایید و انعکاس خبر در سایت بیمارستان و سایر سایتها  

*2- شرکت در جلسات مربوط به روابط عمومی ها در سطح شهرستان و استان
 
*3- هماهنگی و برگزاری مراسم در مناسبتهای مختلف
 
*4-تهیه عکس و فیلم از برنامه های مختلف بیمارستان و ارائه گزارش عملکرد 

* 5- هماهنگی بازدید افراد و دیگر دستگاهها از واحدهای مختلف  بیمارستان 

*6-تهیه پیش نویس بیانیه ها و اطلاعیه ها و پیامهای تبریک و تسلیت 

*7- جمع آوری نقطه نظرات همکاران و انتقال به مدیریت بیمارستان 

*8-جمع آوری انتقادات و پیشنهادات مراجعان به واحدهای بیمارستان و انتقال به مدیریت 
  
* 9- برگزاری مسابقات بین پرسنل بیمارستان

*10-  هماهنگی و تایید نشریه های داخلی بیمارستان

(الف) برنامه ریزی

       1 - عدم اشتغال در ساعت اداری به اموری غیر از روابط عمومی

       2- تهیه برنامه عملیاتی فعالیت های روابط عمومی واحد به صورت ماهانه و سالانه و ...

         3-تهیه گزارش و عملکرد ماهانه روابط عمومی و ارائه به مدیر واحد

        4. شرکت فعال در جلسات مدیر و مسئولان واحد مربوطه

        5. تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت روابط عمومی از طریق شرکت در دورهای آموزشی و استفاده از مطالب اینترنت و ...

         6-  تلاش و حرکت به سوی روابط عمومی الکترونیک با بکارگیری فناوری های نوین

 

ب) اطلاع رسانی

1)اطلاع رسانی موضوعات مورد نیاز به کارکنان واحد

2) اطلاع رسانی راههای ارتباط با روابط عمومی دانشگاه از قبیل تلفن گویا ،ایمیل ، پیامک به همکاران، ارباب رجوع و سایر سازمانها

3) اطلاع رسانی موفقیت و دستاوردها به مردم و مسئولان منطقه با هماهنگی مدیر واحد

4) انعکاس مستمر موفقیت ها ،دستاوردها و فعالیتهای واحد به روابط عمومی مرکز

5) انعکاس مشکلات و چالشهای مورد توجه مردم ، کارکنان، مسئولین و رسانه ها در محیط به مدیر مربوطه

6) تهیه ، تدوین و نظارت بر محتوا و طراحی زیر سایت واحد مربوط

7) درج اخبار متنی و تصویری به صورت روزانه در زیر سایت واحد مربوط

8) نظارت بر غنی سازی و بروز رسانی مطالب علمی در زیر سایت واحد مربوط

9) اطلاع رسانی برگزاری مراسم و برنامه ها به کارکنان واحد از طریق ایمیل یا پیامک

10) جلوگیری و خودداری از موازی کاری در ارسال ایمیل ، تبریک، تسلیت و مناسبت ها برای سایر واحدها

11) معرفی کامل و جامع واحد مربوط به صورت بروشور، پمفلت، سی دی و ارسال به روابط عمومی مرکز

12) تهیه کلیپ و فیلم کوتاه آموزشی مانند پیشگیری از بیماریها، سوانح و ...

13) تهیه مطالب بهداشتی، درمانی ، آموزشی ، پژوهشی و ... برای استفاده زیرنویس در سیما و تلویزیونهای تبلیغاتی و سربرگ نامه های اداری

14) تهیه لیستی از شماره تلفن همراه کارکنان واحد برای ارسال پیامک

 

ج) ارتباطات رسانه ای

1 ) هماهنگی با روابط عمومی مرکز برای گرفتن مجوز،مصاحبه یا تهیه خبر توسط خبرنگار از محیط های بهداشتی، درمانی، آموزشی پژوهشی، دانشجویی ،غذا و دارو و...

2) هماهنگی با روابط عمومی مرکز برای انجام دادن مصاحبه، نشست مطبوعاتی، گزارش مسئولان و کارکنان آن حوزه با رسانه

3) همکاری و راهنمایی خبرنگاران رسانه ها برابر فرآیند ( در صورتی که خبرنگار رسانه ها با روابط عمومی مرکز برای تهیه خبر یا گزارش از محیط هماهنگی ننموده ، روابط عمومی واحد موظف است ضمن تکریم خبرنگار، تلفنی از روابط عمومی دانشگاه اخذ مجوز نماید و با مدیر و حراست محیط الزاماً هماهنگ کند)

4) ارسال لیست مسئولان ،کارشناسان واجد شرایط برای انجام دادن مصاحبه ،تهیه گزارش ، نشست مطبوعاتی با هماهنگی مدیر واحد و حراست به روابط عمومی مرکز(بنیاد شهید)

 

د) پاسخگویی

1) دریافت روزنامه های رسمی و محلی از طریق اینترنت و بررسی آن ها و انعکاس شکوائیه های مردمی به مدیریت بیمارستان

2) پاسخگویی شکوائیه های مردمی که از طریق صندوق پستی ، ایمیل ، تلفن یا حضوری به روابط عمومی منعکس شده است

3) انعکاس راهکار حل مشکلات واحد مربوط( مردمی ، کارکنان ، مسئولان و ... ) به روابط عمومی مرکز

4) پیگیری در تسریع پاسخگویی به شکوائیه های مردمی در جراید ارسالی توسط روابط عمومی مرکز

5) انجام نظر سنجی و انعکاس نتایج به مدیر واحد مربوط و روابط عمومی مرکز

6) بازدید مستمر از محیط های تحت پوشش واحد

 

ه) امور فرهنگی

1) مشارکت فعال در اجرای مراسم های مذهبی،فرهنگی،راهپیمایی ها و ...

2) ترویج فرهنگ اسلامی و اخلاق اداری

3) فضا سازی و بزرگداشت مراسم های اسلامی و تهیه مطالب مفید و آموزنده مناسبت ها و ارسال از طریق ایمیل به کارکنان واحد

 

و) برگزاری مراسم - همایش - نمایشگاه و مناسبتها و ...

1) شرکت در جلسه هماهنگی مراسم یا مناسبتها

2) هماهنگی و نظارت بر عوامل اجرایی مراسم (مجری،قاری،سرود جمهوری اسلامی،کلیپ،سخنران ،گروههای هنری ،تزئین سالن، پارچه نوشته و بنر ، صوت و نور)

3) تهیه عکس ، فیلم ، خبر

4) نظارت ، هماهنگی و همکاری در تنظیم و توزیع دعوتنامه مدعوین

5) برگزاری نشست مسئولان واحد با کارکنان

6) اجرای امور محول از سوی مدیریت روابط عمومی دانشگاه.

 

 

niafam espritportal

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام