تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

این فرم جهت ثبت موارد خطای پزشکی (تمامی نقائص قابل پیشگیری حرفه ای پزشکان و کادر درمانی) اتفاق افتاده در اختیار شما قرار گرفته است.شایان توجه است که همکاری شما در تکمیل این فرم می تواند در پیشگری از وقوع مجدد خطای رخ داده موثر باشد.پیشاپیش از همکاری و احساس مسئولیت شما صمیمانه قدردانی می نماییم.
پرتال

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام