تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین

×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

تماس

تماس با ما

تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان:

اعتبار بخشی (Accreditation )، فرایند خود ارزیابی وارزیابی خارجی است که در سازمانهای بهداشتی و درمانی، جهت ارزیابی سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و را های اجرای بهبود مستمر صورت می گیرد. اعتبار بخشی تنها به وضع استانداردها نمی پردازد بلکه دارای ابعاد تحلیلی، مشاوره ای و بهبودی است. در باب تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان باید گفت:

موضوعات پزشکی مبتنی بر شواهد، تضمین کیفیت، اخلاق پزشکی، و کاهش خطای پزشکی، نقشی کلیدی در این فرایند دارا می باشد. ضمناً حفظ ایمنی بیمار نیز بخشی از فرایند تعریف اعتبار بخشی در بیمارستان است.

 

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ (Accreditation)

کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913راه اندازی و در سال 1917 برای اولین بار حداقل استانداردهایی را برای بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترک ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمان های مراقبت بهداشتی
 (JCAHO=Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations )
تغییر نام یافت.از سال 1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستان¬ها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند.

 

طراحی وب سایت

سامانه ی گفتگوی آنلاین نیافام